อยุธยาทัวร์เต็มวัน
กรุงเทพฯ – อยุธยา – วัดช่องลม/นนทบุรี – กรุงเทพฯ
ไปด้วยเรือ เที่ยวเดียว
(one way) tour A
กรุงเทพฯ – นนทบุรี
(จากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ –
วัดช่องลม)
กลับด้วยเรือ เที่ยวเดียว
(one way) tour B
นนทบุรี – กรุงเทพฯ
(จากท่าวัดช่องลม –
ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)
ล่องเรือรับประทานอาหาร
(Dinner Cruise)
19:30 – 21:30 น.